チームTEAM

U-12

01
O.UEKI
O.UEKI
02
R.ITOGA
R.ITOGA
03
H.SHIKANO
H.SHIKANO
04
R.TAKAHASHI
R.TAKAHASHI
05
S.KATO
S.KATO
06
Y.SOMENO
Y.SOMENO
07
M.ISHIKAWA
M.ISHIKAWA
08
H.TAKAE
H.TAKAE
09
K.SAITO
K.SAITO
10
D.KARAMATSU
D.KARAMATSU
11
S.HAYAKAWA
S.HAYAKAWA
12
S.WATANABE
S.WATANABE
13
D.CHONO
D.CHONO
14
F.MINAMI
F.MINAMI
15
H.SUZUKI
H.SUZUKI
16
Y.MATSUZAWA
Y.MATSUZAWA
17
H.OTAKI
H.OTAKI
18
R.KAWAMOTO
R.KAWAMOTO
19
K.SUZUKI
K.SUZUKI
20
H.KATO
H.KATO
21
S.YAMAGUCHI
S.YAMAGUCHI

FACEBOOK

Enjoy
Football!!